[][src]Function fake_avx512::_mm512_maskz_add_epi32

pub unsafe fn _mm512_maskz_add_epi32(
    k: __mmask16,
    a: __m512i,
    b: __m512i
) -> __m512i