[][src]Function fake_avx512::_mm256_maskz_add_epi32

pub unsafe fn _mm256_maskz_add_epi32(
    k: __mmask8,
    a: __m256i,
    b: __m256i
) -> __m256i