[][src]Crate dakv_varint

Traits

EncodeVar

Varint trait