umbral 0.0.0

threshold proxy re-encryption scheme
Documentation