modbus-core 0.0.0

Modbus base library
Documentation
[dependencies]

[package]
authors = ["slowtec GmbH", "Markus Kohlhase <markus.kohlhase@slowtec.de>"]
description = "Modbus base library"
edition = "2018"
homepage = "https://github.com/slowtec/tokio-modbus"
keywords = ["fieldbus", "modbus", "hardware", "automation"]
license = "MIT/Apache-2.0"
name = "modbus-core"
repository = "https://github.com/slowtec/tokio-modbus"
version = "0.0.0"