bytestring 1.3.0

An immutable UTF-8 encoded string using Bytes as storage
Documentation