[][src]Function bytesize::tb

pub fn tb<V: Into<u64>>(size: V) -> u64