[][src]Function bytesize::mib

pub fn mib<V: Into<u64>>(size: V) -> u64