[][src]Function bytesize::gb

pub fn gb<V: Into<u64>>(size: V) -> u64