[][src]Constant bytesize::GIB

pub const GIB: u64 = 1_073_741_824;

bytes size for 1 gibibyte