[][src]Constant bytesize::GB

pub const GB: u64 = 1_000_000_000;

bytes size for 1 gigabyte